Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Spinalna/epiduralna anestezija ili punkcija

Pri izvođenju neuroaksijalne anestezije (spinalna/epiduralna anestezija) ili spinalne/epiduralne punkcije, bolesnici koji primaju antitrombotike za prevenciju tromboembolijskih komplikacija izloženi su riziku razvoja epiduralnog ili spinalnog hematoma, koji mogu rezultirati dugotrajnom ili trajnom paralizom. Rizik od tih događaja može se povećati postoperativnim korištenjem trajnih epiduralnih katetera ili istodobnom primjenom lijekova koji utječu na hemostazu. Rizik se može povećati i traumatskom ili opetovanom epiduralnom ili spinalnom punkcijom. U bolesnika treba često pratiti pojavu znakova i simptoma neurološkog oštećenja (npr. utrnulost ili slabost u nogama, disfunkcija crijeva ili mokraćnog mjehura). Uoči li se neurološki poremećaj, potrebna je hitna dijagnostička obrada i liječenje. U bolesnika koji primaju antikoagulanse ili koji će ih primati za tromboprofilaksu, liječnik mora prije neuroaksijalne intervencije razmotriti potencijalnu korist u odnosu na rizik.

 

Preporuke specifične za pojedinu indikaciju:

  • Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u odraslih bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrija
  • Liječenje DVT-a i PE-a i prevencija ponavljajućih DVT-a i PE-a u odraslih bolesnika
  • Liječenje VTE-a i prevencija ponavljajućeg VTE-a u djece

 

Nema kliničkog iskustva s primjenom lijeka Xarelto 15 mg i 20 mg tablete u odraslih bolesnika niti s primjenom lijeka Xarelto u djece u ovakvim situacijama. Da bi se smanjio potencijalni rizik od krvarenja povezan s istodobnom primjenom lijeka Xarelto i neuroaksijalne (epiduralne/spinalne) anestezije ili spinalne punkcije, mora se uzeti u obzir farmakokinetički profil rivaroksabana. Postavljanje ili vađenje epiduralnog katetera ili lumbalna punkcija najbolje se provode kad je antikoagulacijski učinak lijeka Xarelto procijenjen kao nizak. Ipak, točno vrijeme potrebno za postizanje dovoljno niskog antikoagulacijskog učinka u svakog bolesnika nije poznato i potrebno ga je procijeniti u odnosu na hitnost dijagnostičkog postupka.

 

Za vađenje epiduralnog katetera i na temelju općih farmakokinetičkih karakteristika, mora proći najmanje dvostruko poluvrijeme, odnosno najmanje 18 sati u mlađih odraslih bolesnika te 26 sati u starijih bolesnika od posljednje primjene lijeka Xarelto (vidjeti dio 5.2 sažetka opisa svojstava lijeka). Nakon vađenja katetera, mora proći najmanje 6 sati prije primjene iduće doze lijeka Xarelto. Dogodi li se traumatska punkcija, primjena lijeka Xarelto mora se odgoditi za 24 sata.

 

Nema dostupnih podataka o vremenu kada se djeci smije postaviti ili ukloniti neuroaksijalni kateter dok su na terapiji lijekom Xarelto. U takvim slučajevima potrebno je prekinuti primjenu lijeka Xarelto i razmotriti primjenu kratkodjelujućeg parenteralnog antikoagulansa.

 

  • Prevencija VTE-a u odraslih bolesnika koji se podvrgavaju elektivnom kirurškom zahvatu ugradnje umjetnog kuka ili koljena

 

Da bi se smanjio potencijalni rizik od krvarenja povezan s istodobnom primjenom lijeka Xarelto i neuroaksijalne (epiduralne/spinalne) anestezije ili spinalne punkcije, mora se uzeti u obzir farmakokinetički profil lijeka Xarelto.

 

Postavljanje ili vađenje epiduralnog katetera ili lumbalna punkcija najbolje se provode kad je antikoagulacijski učinak lijeka Xarelto procijenjen kao nizak (vidjeti dio 5.2 sažetka opisa svojstava lijeka).

Prije vađenja epiduralnog katetera mora proći najmanje 18 sati od posljednje primjene lijeka Xarelto. Nakon vađenja katetera, mora proći najmanje 6 sati prije primjene iduće doze rivaroksabana. Dogodi li se traumatska punkcija, primjena lijeka Xarelto mora se odgoditi za 24 sata.

 

  • Prevencija aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika koji imaju bolest koronarnih arterija (BKA) ili simptomatsku bolest perifernih arterija (BPA) s visokim rizikom od ishemijskih događaja

 

  • Prevencija aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma (ACS) s povišenim srčanim biomarkerima

 

Nema kliničkog iskustva s primjenom lijeka Xarelto 2,5 mg i antitrombocitnih lijekova u ovakvim situacijama. Primjenu inhibitora agregacije trombocita potrebno je prekinuti sukladno preporukama proizvođača navedenim u informacijama o lijeku.

 

Da bi se smanjio potencijalni rizik od krvarenja povezan s istodobnom primjenom lijeka Xarelto i neuroaksijalne (epiduralne/spinalne) anestezije ili spinalne punkcije, mora se uzeti u obzir farmakokinetički profil lijeka Xarelto.

Postavljanje ili vađenje epiduralnog katetera ili lumbalna punkcija najbolje se provode kad je antikoagulacijski učinak lijeka Xarelto procijenjen kao nizak (vidjeti dio 5.2 sažetka opisa svojstava lijeka). Ipak, točno vrijeme potrebno za postizanje dovoljno niskog antikoagulacijskog učinka u svakog bolesnika nije poznato.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.