Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Prijavljivanje nuspojava

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

 

Sve nuspojave kao i sumnju na neispravnost u kakvoći lijeka možete prijaviti i tvrtki Bayer d.o.o. putem:

 

 

Ovaj edukacijski materijal, u papirnatom obliku ili karticu s poveznicom na online izdanje, možete dodatno zatražiti i od stručnih suradnika tvrtke Bayer d.o.o. ili u Medicinskom odjelu tvrtke na tel. 01/6599-900 ili putem adrese elektroničke pošte na medical.croatia@bayer.com, gdje također možete dobiti i sve informacije vezano uz ovaj lijek.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.