Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Prevencija aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma (ACS) s povišenim srčanim biomarkerima

Prevencija aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma (ACS) s povišenim srčanim biomarkerima

 

Dodatno, uz Xarelto 2,5 mg bolesnici moraju svakodnevno uzimati dozu od 75-100 mg acetilsalicilatne kiseline ili dnevnu dozu acetilsalicilatne kiseline 75-100 mg uz dodatak dnevne doze od 75 mg klopidogrela ili uobičajene dnevne doze tiklopidina. 

 

Preporučena doza lijeka Xarelto je 2,5 mg dvaput na dan, s kojom se počinje čim prije nakon stabilizacije akutnog koronarnog sindroma, a najranije 24 sata nakon prijema u bolnicu i u vrijeme kad bi parenteralna antikoagulacijska terapija obično bila prekinuta.

 

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s umjereno oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 30-49 ml/min). Xarelto se mora primjenjivati s oprezom u bolesnika s teško oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 15‑29 ml/min), a njegova primjena se ne preporučuje u bolesnika s klirensom kreatinina <15 ml/min.

 

U bolesnika s umjereno oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 30 - 49 ml/min) koji istodobno primaju druge lijekove koji povećavaju koncentraciju rivaroksabana u plazmi Xarelto se mora primjenjivati s oprezom.

 

 

Trajanje liječenja

Liječenje se mora redovito procjenjivati za svakog pojedinog bolesnika važući rizik od ishemijskih događaja nasuprot riziku od krvarenja. O produljenju liječenja preko 12 mjeseci mora se odlučiti za svakog bolesnika individualno jer je iskustvo primjene do 24 mjeseca ograničeno.

 

Istodobna primjena s antitrombocitnom terapijom 

U bolesnika s akutnim trombotskim događajem ili zahvatom na krvnim žilama kojima je potrebna dvojna antitrombocitna terapija, nastavak primjene lijeka Xarelto u dozi od 2,5 mg dvaput na dan treba procijeniti ovisno o vrsti događaja ili zahvata te antitrombocitnoj terapiji.

 

Druga upozorenja i mjere opreza u bolesnika s ACS-om

Djelotvornost i sigurnost lijeka Xarelto u dozi od 2,5 mg dvaput na dan u bolesnika s nedavnim akutnim koronarnim sindromom ispitivane su u kombinaciji s antitrombocitnim lijekovima: s ASK-om ili ASK-om uz dodatak klopidogrela/tiklopidina. 

 

Liječenje u kombinaciji s drugim antitrombocitnim lijekovima npr. prasugrelom ili tikagrelorom nije ispitivano te se ne preporučuje.
 

Potreban je oprez pri istodobnoj primjeni lijeka Xarelto samo s ASK-om ili s ASK-om uz dodatak klopidogrela ili tiklopidina, u bolesnika s ACS-om:

 

  • u dobi od ≥ 75 godina. Omjer koristi i rizika liječenja treba redovito procjenjivati u svakog pojedinog bolesnika
  • male tjelesne težine (< 60 kg)

 

Istodobno liječenje ACS-a s lijekom Xarelto i antitrombocitnim lijekovima kontraindicirano je u bolesnika s prethodnim moždanim udarom ili tranzitornom ishemijskom atakom (TIA).

 

Propuštena doza

Ako propusti dozu, bolesnik mora nastaviti s redovitim uzimanjem preporučene doze lijeka Xarelto od 2,5 mg prema rasporedu. Doza se ne smije udvostručiti kako bi se nadoknadila propuštena doza.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.