Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Prevencija aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma (ACS) s povišenim srčanim biomarkerima

Prevencija aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma (ACS) s povišenim srčanim biomarkerima

 

Preporučena doza lijeka Xarelto je 2,5 mg dvaput na dan, s kojom se počinje čim prije nakon stabilizacije akutnog koronarnog sindroma, a najranije 24 sata nakon prijema u bolnicu i u vrijeme kad bi parenteralna antikoagulacijska terapija obično bila prekinuta.

 

 

Dodatno uz Xarelto 2,5 mg, bolesnici moraju svakodnevno uzimati dozu od 75‑100 mg acetilsalicilatne kiseline ili dnevnu dozu acetilsalicilatne kiseline 75‑100 mg uz dodatak dnevne doze od 75 mg klopidogrela ili uobičajene dnevne doze tiklopidina.

 

Liječenje u kombinaciji s drugim antitrombocitnim lijekovima npr. prasugrelom ili tikagrelorom nije ispitivano te se ne preporučuje.

 

 

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega

 

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s umjereno oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 30-49 ml/min). Xarelto se mora primjenjivati s oprezom u bolesnika s teško oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 15‑29 ml/min), a njegova primjena se ne preporučuje u bolesnika s klirensom kreatinina <15 ml/min.

U bolesnika s umjereno oštećenom funkcijom bubrega (klirens kreatinina 30 - 49 ml/min) koji istodobno primaju druge lijekove koji povećavaju koncentraciju rivaroksabana u plazmi Xarelto se mora primjenjivati s oprezom.

 

 

Trajanje liječenja

 

Liječenje se mora redovito procjenjivati za svakog pojedinog bolesnika važući rizik od ishemijskih događaja nasuprot riziku od krvarenja. O produljenju liječenja preko 12 mjeseci mora se odlučiti za svakog bolesnika individualno jer je iskustvo primjene do 24 mjeseca ograničeno.

 

 

Druga upozorenja i mjere opreza u bolesnika s ACS-om

 

Potreban je oprez pri istodobnoj primjeni lijeka Xarelto samo s ASK-om ili s ASK-om uz dodatak klopidogrela ili tiklopidina, u bolesnika s ACS-om:

 

  • u dobi od≥ 75 godina. Omjer koristi i rizika liječenja treba redovito procjenjivati u svakog pojedinog bolesnika
  • male tjelesne težine (< 60 kg)

 

Istodobno liječenje ACS-a s lijekom Xarelto i antitrombocitnim lijekovima kontraindicirano je u bolesnika s prethodnim moždanim udarom ili tranzitornom ishemijskom atakom (TIA).

 

 

Propuštena doza

 

Ako propusti dozu, bolesnik mora nastaviti s redovitim uzimanjem preporučene doze lijeka Xarelto od 2,5 mg prema rasporedu. Doza se ne smije udvostručiti kako bi se nadoknadila propuštena doza.

Verzija 7; travanj 2021.
MA-XAR-HR-0055-1; 17 May 2021