Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Pregled doziranja u odraslih bolesnika*

INDIKACIJA DOZIRANJE POSEBNE POPULACIJE

Prevencija moždanog udara i sistemske embolije u bolesnika s nevalvularnom fibrilacijom atrijaa

Xarelto 20 mg jedanput na dan

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega s klirensom kreatinina 15‑49 ml/minb

Xarelto 15 mg jedanput na dan

 

PCI s postavljanjem stenta

Najdulje 12 mjeseci

Xarelto 15 mg jedanput na dan uz inhibitor receptora P2Y12 (npr. klopidogrel)

 

PCI s postavljanjem stenta

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega s klirensom kreatinina 30‑49 ml/minb

Xarelto 10 mg jedanput na dan uz inhibitor receptora P2Y12 (npr. klopidogrel)

Liječenje DVT-a i PE-ac i prevencija ponavljajućih DVT-a i PE-a u odraslih bolesnika

Liječenje i prevencija ponovnog javljanja, od 1.-21. dana

Xarelto 15 mg dvaput na dan

 

Prevencija ponovnog javljanja, od 22. dana nadalje

Xarelto 20 mg jedanput na dan

 

Produljena prevencija ponovnog javljanja, od 7. mjeseca nadalje

Xarelto 10 mg jedanput na dan

 

Produljena prevencija ponovnog javljanja, od 7. mjeseca nadalje

Xarelto 20 mg jedanput na dan

u bolesnika s visokim rizikom od ponovnog javljanja DVT-a ili PE-a, kao što su bolesnici:

  • s kompliciranim komorbiditetima
  • u kojih je ponavljajuća duboka venska tromboza ili plućna embolija nastala tijekom produljene prevencije s lijekom Xarelto 10 mg

U bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega s klirensom kreatinina 15‑49 ml/minb

Liječenje i prevencija ponovnog javljanja, od 1.-21. dana

Xarelto 15 mg dvaput na dan

 

Nakon toga i dalje Xarelto 15 mg jedanput na dan umjesto Xarelto 20 mg jedanput na dan ako je ocijenjeno da je rizik od krvarenja za bolesnika veći od rizika od ponovnog javljanja DVT-a ili PE-a

 

Kod preporučene doze Xarelto 10 mg jedanput na dan, nije potrebna prilagodba doze

Prevencija VTE-a u odraslih bolesnika koji se podvrgavaju elektivnom kirurškom zahvatu ugradnje umjetnog kuka ili koljena

Xarelto 10 mg jedanput na dan

 

Prevencija aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika s BKA-om ili simptomatskim BPA-om s visokim rizikom od ishemijskih događaja

Xarelto 2,5 mg dvaput na dan

u kombinaciji s acetilsalicilatnom kiselinom 75-100 mg/dan

 

 

 

Prevencija aterotrombotskih događaja u odraslih bolesnika nakon ACS-a s povišenim srčanim biomarkerima

Xarelto 2,5 mg dvaput na dan

u kombinaciji sa standardnom antitrombocitnom terapijom (acetilsalicilatna kiselina 75-100 mg/dan sama ili acetilsalicilatna kiselina 75-100 mg/dan uz klopidogrel 75 mg/dan ili standardnu dozu tiklopidina)

 

 

XArelto

Xarelto 15 mg i 20 mg moraju se uzeti s hranom

 

Za bolesnike koji ne mogu progutati cijelu tabletu, Xarelto tableta može se zdrobiti i pomiješati s vodom ili kašom od jabuke neposredno prije uzimanja te primijeniti peroralno.

 

aS jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, dob ≥ 75 godina, dijabetes mellitus, prethodni moždani udar ili tranzitorna ishemijska ataka.

 

bPotreban je oprez u bolesnika s klirensom kreatinina 15-29 ml/min te u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega kad se istodobno uzimaju drugi lijekovi koji povisuju koncetracije rivaroksabana u plazmi.

 

cNe preporučuje se kao alternativa nefrakcioniranom heparinu u bolesnika s PE-om koji su hemodinamički nestabilni ili bi mogli dobiti trombolizu ili plućnu embolektomiju.

 

*Za doziranje u liječenju VTE-a i prevenciji ponavljajućeg VTE-a u pedijatrijskih bolesnika vidjeti tablicu Način doziranja lijeka Xarelto prilagođen tjelesnoj težini u djece.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.