Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike s informacijama o primjeni lijeka Xarelto (rivaroksaban)▼

Predoziranje

Zbog ograničene apsorpcije vršni učinak bez daljnjeg povećanja prosječnog izlaganja plazme očekuje se kod doza koje su veće od terapijskih, a to je 50 mg lijeka Xarelto ili više u odraslih; ipak, nema dostupnih podataka kod doza koje su veće od terapijskih u djece. U djece je pronađeno smanjenje relativne bioraspoloživosti kod povećanih doza (u mg/kg tjelesne težine), što upućuje na to da za više doze postoji ograničenje apsorpcije, čak i kad se uzimaju s hranom. Dostupan je specifični agens za reverziju koji antagonizira farmakodinamički učinak rivaroksabana (vidjeti sažetak opisa svojstava lijeka andeksanet alfa), ali nije ustanovljen za djecu. 

Ako dođe do predoziranja može se uzeti u obzir uzimanje aktivnog ugljena kako bi se smanjila apsorpcija.

 

Ako dođe do komplikacija s krvarenjem u bolesnika koji uzimaju Xarelto, sljedeća primjena lijeka Xarelto mora se odgoditi ili se liječenje mora prekinuti na odgovarajući način. Zbrinjavanje krvarenja prilagođava se pojedincu, a može uključivati:

 

  • simptomatsko liječenje, poput mehaničke kompresije, kirurške intervencije, nadoknade tekućine
  • hemodinamičku potporu; transfuziju krvnih pripravaka ili komponenti
  • ako se krvarenja ne može kontrolirati gore navedenim mjerama, mora se razmotriti primjena specifičnog agensa za reverziju inhibitora faktora Xa (andeksanet alfa) ili specifičnog agensa za poticanje zgrušnjavanja poput koncentrata protrombinskog kompleksa (PCC), aktiviranog koncentrata protrombinskog kompleksa (APCC) ili rekombinantnog faktora VIIa (r-FVIIa). Međutim, trenutno postoji vrlo ograničeno kliničko iskustvo primjene ovih lijekova u odraslih bolesnika i djece koji uzimaju Xarelto.

 

Zbog visokog stupnja vezanja na proteine plazme, ne očekuje se da bi se Xarelto mogao iz organizma uklanjati dijalizom.

Verzija 8; siječanj, 2022.
MA-XAR-HR-0068-1; 17 Jan 2022.