Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Prijavljivanje nuspojava

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

 

Sve nuspojave kao i sumnju na neispravnost u kakvoći lijeka možete prijaviti i tvrtki Bayer d.o.o. putem:

 

  • pošte na Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • telefona: 01/ 6599-900
                    099/ 2175-150
  • telefaksa: 01/ 6599-952
  • elektroničke pošte na pv.croatia@bayer.com

 

Ovaj edukacijski materijal, u papirnatom obliku ili karticu s poveznicom na online izdanje, možete dodatno zatražiti i u Medicinskom odjelu tvrtke Bayer d.o.o. na tel. 01/6599-900 ili putem adrese elektroničke pošte na medical.croatia@bayer.com, gdje također možete dobiti i sve informacije vezane uz ovaj lijek.

verzija 2, srpanj 2021.
MA-MIR-HR-0009-1; 29 Jul 2021