Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Alt tag
Alt tag

Vodič za liječnike o riziku od izvanmaternične trudnoće kod primjene
Mirena intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS)

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Mirena 20 mikrograma/24 sata intrauterini sustav, koji sadrži levonorgestrel, u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

 

Bez promidžbenog sadržaja.

 

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u sažetku opisa svojstava lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka molimo da pročitate sažetak opisa svojstava lijeka (dostupan na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

 

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

 

 

SAŽETAK VAŽNIH RIZIKA I PREPORUČENIH POSTUPAKA ZA NJIHOVU PREVENCIJU I/ILI MINIMIZACIJU

Cilj je ovog vodiča pružiti dodatne informacije o izvanmaterničnoj (ektopičnoj) trudnoći koja predstavlja uočeni rizik povezan s primjenom intrauterinog sustava koji sadrži levonorgestrel (LNG-IUS).

 

 • U slučaju da žena zatrudni pri primjeni intrauterinog sustava Mirena, postoji oko 50% šanse da će trudnoća biti izvanmaternična.
 • Rana dijagnostika od iznimne je važnosti i njome se može spriječiti potreba za invazivnim liječenjem te štetan ishod.
 • Liječnik je dužan sve pacijentice informirati o:
  • rizičnim faktorima
  • simptomima izvanmaternične trudnoće
  • činjenici da izvanmaternična trudnoća može narušiti plodnost žena
  • prednostima i rizicima različitih oblika kontracepcije.

 

 

Sadržaj:

 

 

Prije umetanja LNG-IUS-a, korisnici treba dati uputu o lijeku i potaknuti je da ju pročita.

verzija 2, srpanj 2021.
MA-MIR-HR-0009-1; 29 Jul 2021