VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

Alt tag
Alt tag

VODIČ ZA LIJEČNIKE O ISPRAVNOJ I SIGURNOJ INTRAVITREALNOJ PRIMJENI LIJEKA EYLEA (aflibercept)

PRIJAVLJIVANJE NUSPOJAVA

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

 

Sve nuspojave kao i sumnju na neispravnost u kakvoći lijeka možete prijaviti i tvrtki Bayer d.o.o. putem:

 

 

Ovaj edukacijski materijal, u papirnatom obliku ili karticu s poveznicom na online izdanje, možete dodatno zatražiti i od suradnika tvrtke Bayer d.o.o. na terenu ili u Medicinskom odjelu tvrtke na tel. 01/ 6599-900 ili putem adrese elektroničke pošte na  medical.croatia@bayer.com, gdje također možete dobiti i sve informacije vezano uz ovaj lijek.

Verzija 7, kolovoz 2020
MA-EYL-HR-0018-1; 16 Sep 2020